தமிழ் திருப்பலி ஆராதனைகளும், வழிபாடுகளும்

Aalborg தேவாலயத்தில் சித்திரை மாதம் 01 திகதி (01-04-2023) பிற்பகல் 14:00 மணிக்கு – திருச்சிலுவை வழிபாடுத்திருப்பலி 

Aalborg தேவாலயத்தில் சித்திரை மாதம் 22 திகதி (22-04-2023) பிற்பகல் 14:00 மணிக்கு – லூர்து அன்னை திருவிழா 

Randers  ஆலையத்தில் வைகாசி மாதம் 13 திகதி (13-05-2023) பிற்பகல் 14:00 மணிக்கு – பாத்திமாஅன்னை திருவிழா

Svendborg  ஆலையத்தில் ஆனி மாதம் 17 திகதி (17-06-2023) பிற்பகல் 14:00 மணிக்கு – புனித அந்தோனியார் திருவிழா

Ømborg  ஆலையத்தில் ஆவணி மாதம் 26 திகதி (26-08-2023) முற்பகல் 11:00 மணிக்கு – மடுஅன்னை திருவிழா

Struer  ஆலையத்தில் புரட்டாதி மாதம் 09 திகதி (09-09-2023) பிற்பகல் 14:00 மணிக்கு – வேளாங்கண்ணிஅன்னை திருவிழா

Vejle  ஆலையத்தில் புரட்டாதி மாதம் 23 திகதி (23-09-2023) பிற்பகல் 14:00 மணிக்கு – புனித செபஸ்தியார் திருவிழா

விசேட தமிழ் திருப்பலி ஆராதனைகள், வழிபாடுகள் ஆரம்பமாகும்.

X